Proces posudzovania

Proces posudzovania prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými etapami a účastníkmi procesu posudzovania je mesto alebo obec, orgány štátnej správy, samosprávy, dotknuté orgány a tiež verejnosť.

SEA

SEA (Strategic Impact Assessment) - predstavuje komplexné zistenie, analyzovanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategických dokumentov (ako politiky, koncepcie, programy) na životné prostredie.

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhonaej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Služby

Spoločnosť ENVIRO SYSTEM má dlhoročné skúsenosti a odbornú prax s poskytovaním komplexných služieb v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide hlavne o nasledovné činnosti a služby:

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zámer / správa o hodnotení) pre navrhovanú činnosť - EIA.
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zámer / správa o hodnotení) pre strategický dokument - SEA.
  • Vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
  • Vypracovanie odborných posudkov k navrhovanej činnosti a strategickému dokumentu.
  • Komunikácia s miestnymi úradmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými zainteresovanými stranami v procese EIA.
  • Zabezpečenie spracovania doplňujúcich štúdií (rozptylová štúdia, hluková akustická štúdia, svetlotechnika, dendrológické posúdenie).
  • Koordinácia verejného prerokovania /PR/, prezentácia správy o hodnotení.
  • Procesnosť na ObÚ ŽP, MŽP (podanie žiadostí, priebežné informovanie o stanoviskách a pripomienkach dotknutých orgánov).
  • Poradenská a konzultačná činnosť počas celého procesu posudzovania.

Spoločnosť poskytuje klientom širokú podporu v celom procese EIA, od zastupovania pred orgánmi štátnej správy, cez organizáciu verejných prerokovaní až po prípravu podporných materiálov a realizáciu zeleného PR (public relations) projektu.

Portfólio naších služieb zahŕňa aj ďalšie environmentálne okruhy, ktoré riešime:

Inžinierska ekológia: Environmentálna geológia: Monitoring zložiek životného prostredia:

V prípade záujmu o niektorú zo služieb nás kontaktujte:

ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.
Mobil:    0905 39 77 35
Tel:        02 2120 1080
E-mail:   dir@envirosystem.sk
Web:     www.envirosystem.sk