Proces posudzovania

Proces posudzovania prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými etapami a účastníkmi procesu posudzovania je mesto alebo obec, orgány štátnej správy, samosprávy, dotknuté orgány a tiež verejnosť.

SEA

SEA (Strategic Impact Assessment) - predstavuje komplexné zistenie, analyzovanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategických dokumentov (ako politiky, koncepcie, programy) na životné prostredie.

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhonaej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Legislatíva

  • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 287/2008 Z.z. , zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. , zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 448/2012 Z.z., zákona č. 39/2013, zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 314/2014 Z.z. ,zákona č. 128/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 312/2016 Z.z., zákona č. 142/2017 Z.z., zákona č.177/2018 Z.z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 363/2021 Z. z.

  • Vyhláška MŽP č. 113/2006 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 01. 03. 2006