Proces posudzovania

Proces posudzovania prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými etapami a účastníkmi procesu posudzovania je mesto alebo obec, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a tiež verejnosť.

SEA

SEA (Strategic Impact Assessment) - predstavuje komplexné zistenie, analyzovanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategických dokumentov (ako politiky, koncepcie, programy) na životné prostredie.

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhonaej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Vypracujeme Vám štúdiu EIA alebo SEA
kvalitne, odborne a v krátkom časovom horizonte

Ste investor alebo projektant?

Zavolajte alebo napíšte nám o vašom projekte vyžadujúci EIA (vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti) a my prekonzultujeme s Vami navrhovaný projekt vyžadujúci EIA a zároveň:

 • Navrhneme postup ako dosiahnúť hladký priebeh procesu EIA s úspešným kladným rozhodnutím / stanoviskom.
 • Poradíme a upozorníme na úskalia v procese EIA.
 • Koordinácia a zabezpečenie kompletných expertných štúdií (hluková, rozptylová, geologický a radónový prieskum, dendrologický prieskum, svetlotechnický posudok, dopravno-inžinierske posúdenie, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov na zdravie- HIA).

Spoločnosť ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o. má dlhoročné skúsenosti a odbornú prax s poskytovaním komplexných služieb v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Poskytujeme nie len kvalitné a odborné služby, ale predovšetkým komplexný a korektný prístup k riešeniu problematiky. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú navrhnúť a riešiť projekty lokálneho aj regionálneho charakteru.

Ciele a filozófia:

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť naším klientom komplexné a odborné poradenstvo, profesionálny prístup, najlepšie možné riešenia a najefektívnejšie postupy vo všetkých oblastiach poskytovania našich služieb. Kladieme dôraz predovšetkým navrhnúť a realizovať metódy a postupy tak, aby sa dosiahol hlavný cieľ - spokojný zákazník a minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Na čo kladieme dôraz:

 • Dôkladné oboznámenie sa s problematikou posudzovanej činnosti.
 • Hľadáme najlepšie možné riešenia a najefektívnejšie postupy za nákladovo efektívne ceny.
 • Bezplatné poradenstvo v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie našim klientom.

Prečo využiť naše služby:

 • Viac ako 15-ročné skúsenosti a vypracovaných viac než 150 zámerov, správ o hodnotení a odborných posudkov.
 • Prekonzultujeme s Vami Váš navrhovaný projekt, poradíme a upozorníme na úskalia v procese EIA.
 • Celý proces EIA realizujeme "na kľúč", tzn. že naša spoločnosť môže byť v úlohe splnomocnenej osoby.
 • Profesionálne, odborné a rýchle vypracovanie dokumentácie EIA, čím sa predíde časovým a finančným stratám pri dodatočných požiadavkách zo strany OÚŽP resp. MŽP.
 • Naším klientom poskytujeme kompletný servis v celom procese EIA, od zastupovania pred orgánmi štátnej správy, cez organizáciu verejných prerokovaní až po odovzdanie rozhodnutie resp. stanoviska.
 • Aplikujeme poznatky a skúsenosti z iných oblastí ochrany a tvorby životného prostredia v procese EIA.

ENVIRO SYSTEM má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a vypracovanie odborných posudkov podľa § 42 zákona č. 24/2006 Z.z. pod číslom 42/05-OPV-PO.